Kierownik budowy, inspektor nadzoru

Funkcja kierownika budowy

Kierownik budowy jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze (art. 18 ust. 1 PB, art. 41 ust. 1 PB).

Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku. W praktyce jednak, aby kierownik budowy rzeczywiście reprezentował interesy inwestora, inwestor powinien zatrudnić własnego kierownika budowy, który w tym wypadku będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru.

Rolą kierownika na budowie jest reprezentowanie wykonawcy. Czuwa nad tym, aby dom został zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną. Podstawowymi obowiązkami kierownika budowy jest prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, oraz realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Zatrudnienie doświadczonego kierownika budowy gwarantuje wybudowanie obiektu, który będzie najtańszym rozwiązaniem projektu inwestora.

W zależności od zawartej umowy, kierownik budowy:

  • zatwierdza wprowadzane (dozwolone przez projektanta budynku) zmiany w projekcie,
  • dba o zastosowanie materiałów i technologii wymaganych przez projektanta i inwestora w najniższej cenie,
  • pomaga w doborze i zakupie materiałów,
  • doradza w doborze wykonawców, a także w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę,
  • pomaga w skompletowaniu dokumentów częściowych i końcowego odbioru budynku.

Pierwsze czynności kierownika budowy to:

  • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
  • wpis do dziennika budowy,
  • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Podstawa prawna

  • Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy (kierownik robót) jako jednego z uczestników procesu budowlanego.
  • Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej, że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję.

Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).

kontakt