Świadectwo charakterystyki energetycznej

Certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub po prostu świadectwo energetyczne zostało wprowadzone w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej (Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.) świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać:

 • wszystkie nowopowstające budynki,
 • budynki lub lokale podlegające zbyciu czy też wynajmowi,
 • budynki po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja),
 • budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety).

Dla budynków użyteczności publicznej dodatkowo wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Certyfikat energetyczny określa wartość rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Wyliczenia podane są w kWh/m2/rok

Nie dla wszystkich jednak budynków świadectwa energetyczne są wymagane. Są to budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Osoby uprawnione do wystawiania certyfikatów energetycznych

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawnieni są:

 • osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej
 • osoby, które odbyły szkolenie i złożyła egzamin przed Ministrem Infrastruktury
 • osoby, które ukończyły przynajmniej roczne studia podyplomowe na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków

Regulacje prawne wprowadzające certyfikację

 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373)
 • Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

kontakt