Poradnik inwestora

Pozwolenie na budowę

Finalnym dokumentem potrzebnym do rozpoczęcia inwestycji jest pozwolenie na budowę. Wydaje je Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Aby złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę trzeba dostarczyć następujące (opisane wyżej) dokumenty:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami.
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • decyzję o warunkach zabudowy / wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  • wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich.
  • warunki techniczne dostawy mediów.
  • decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

Wydane pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od jego wydania, w tym też terminie należy potwierdzić ten fakt w Urzędzie, który wydał to pozwolenie. Następnie, aby przystąpić do budowy trzeba zatrudnić kierownika budowy (obliguje do tego inwestora artykuł 42. Prawa Budowlanego), oraz zakupić i zarejestrować w Urzędzie Gminy Dziennik Budowy.

Zamiar rozpoczęcia budowy

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy. Zawiadomienie takie należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków. Przy czym za rozpoczęcie robót uważa się również prace przygotowawcze, a więc wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie (musi być ono wykonane przez uprawnionego geodetę), niwelację terenu, zagospodarowania terenu budowy oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Od tej pory kierownik budowy czuwa nad prawidłowym wykonaniem robót na placu budowy.

Od chwili zgłoszenia kierownika budowy czuwa on nad prawidłowym wykonaniem robót na placu budowy. Do obowiązków kierownika budowy należy także prowadzenie dziennika budowy. Obowiązany jest on też umieścić w widocznym miejscu tablicę zawierającą pełnię informacji o budowie. To on dba o odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. On też odpowiedzialny jest za wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych na budowie osób.

poradnik inwestora: [1], [2], [3], [4]
kontakt